Metodatříkruhů

Základnímetoda­provyhledávání­vlaviněvpřípa­děvícezasypanýchvma­lémprostoru.Me­todajepoužitel­násjakýmkolivyh­ledávačem.Jev­hodnápředevším­proprácisestar­šímitypyvyhle­dávačů,tedyana­logovýchs jed­nounebodvěmaan­ténami.Propou­žitítétometody­potřebujeteovlá­datvšechnyfáze­vyhledáníjedno­hozasypaného.

Pokudpřilokali­zacihledajícíz­jistí,žesevblíz­kostinejbližší­hozasypanéhoob­jevujívysílané­signálydalších,la­vinoustrženýcho­sob,použijíme­todutříkružnic­.Vokamžiku,kdy­ostatníkamará­disondujíapos­lézevyhrabáva­jíprvníhonale­zeného,prochá­zíhledajícís vyh­ledávačemv půl­kruzíchokoloprvní­honalezeného.

Prvnípůlkruhmá­poloměr3metry­.Pokudnedojdek zachy­cenídalšíhosig­nálu,zvýšínás­ledněpoloměrdalší3metryapo­kračujetedypo­kružniciopolo­měru6m.Třetíposledníkružni­cepoloměr9me­trů.

Dvacetimetrováv­zdálenostproh­ledávanýchsek­torůlaviniště­jeodvozenaodprů­měrunejvětšího­půlkruhu,tedy18m(2 x 9 m).Protojepři­rychlémhledání­potřebadůsled­něprocházetce­louplochulavi­ništěsrozestu­py20m.

 Postuppřivyh­ledávání

 • Umetodytříkruž­nicmusínejprve­padnoutzásadní­rozhodnutí,zdaj­deovyhledávání­vícezasypanýchna­maléploše.
 • Pokudano,zaměř­tenejprvesignál­nejbližšíhoza­sypaného,tedy­toho,jehožsig­náljenejsilněj­ší(jenejblíže).
 • Pojeholokaliza­civyhledávače­masondouzačně­tekroužit.Popev­nýchkružnicích,pro­tožetydokážete­dodržetizavyp­jatésituace.
 • Orientačnímbo­demhledajícího­jesonda,označu­jícíprvníhona­lezeného.
 • Přikrouženídržte­vyhledávačconej­blížepovrchus­něhu.
 • Kdyžpřipohybu­pokružnicizachy­títenovývýraz­nýsignál,začně­tehosledovatzasypanéhopřes­nědohledejte.
 • Nezapomeňtesi­označitmísto,kdej­steopustilikruž­nici,abystevě­děli,kdemátepo­kračovatv pohy­bupokružnicip­řihledánídalšíchza­sypaných.
 • Tentopostupopa­kujteupřípadnýchdal­šíchsignálůzachy­cenýchpřipohy­bupokružnici.

Postup při vyhledávání metodou tří kružnic Skrýt poznámky

hledánís využi­tímfunkcemark

 • Tutometodulze­použítumoderníchdi­gitálníchvyhle­dávačůs funkcízaslepenísignálu,která­je na přístrojíchoz­načenaMARK.
 • Tatometodajev pod­statěopakovanéh­ledáníjednoho­zasypaného.
 • Začnětelokali­zacínejsilněj­šíhovysílaného­signálu.Nalez­nětezasypaného(stej­nýmzpůsobemja­kopřihledáníje­dinéhozasypané­ho)análezověř­tesondou.Když­sondapotvrdíná­lez,použijtetla­čítkomark.Tímdoj­dezaslepenítohotosignálu,kte­rývás takpři dalšímhledání­nebuderušit.
 • Signáldalšího­zasypanéhozač­nětehledathned­poté,cokamará­dizahájí vyhrabáváníprvní­honalezeného.
 • Hledajícípostu­pujes vyhledá­vačemopětstej­nýmzpůsobem.Zachy­tísignálzasypa­néhoanálezvyh­ledávačemověří­sondou.Pozaslepenísignálufunkcímarkmůžepokračovat­vlokalizacitře­tíhosignálu