Navigace po prošlé trase

Optimální metoda pro pohyb v horách. V praxi ji lze použít dvěma způsoby:

  • Aktivací funkce Naviguj zpět na stránce „Záznam prošlé trasy“. Předpokladem je mít zapnutý záznam túry, například při výstupu na vrchol. Při předpokladu sestupu stejnou cestou lze tuto metodu použít.
  • V terénu kopírováním linie virtuální prošlé trasy, kterou si v klidu domova vytvoříte v PC a nahrajete si ji do přístroje.

 GPS A SOUŘADNICE

Zeměpisné souřadnice

V době před GPS se používaly na mapách pouze zeměpisné – sférické souřadnice. Poloha se uvádí v severní / jižní šířce, označované N / S, a východní / západní délce, E / W. GPS nabízí tři volby formátu zeměpisných souřadnic:

1) ve stupních hddd.ddddd°, např. 49.24362°, např. v Google Earth.

2) ve stupních, minutách a desetinách minut hdddºmm.mmm, např. 49°14.617´. V tomto formátu najdete na webu souřadnice pokladů při geocachingu.

3) ve stupních, minutách a vteřinách hddd°mm´ss´´, např 49°14´37´´

Pravoúhlá síť souřadnic

Současné mapy jsou už kompatibilní s GPS. Mají rovinné souřadnice s pravoúhlou čtvercovou sítí. Čtverce obvykle bývají o straně 1 km. Kilometrová síť umožňuje jednoduché odečítání vzdálenosti z mapy. Souřadnice jsou uváděny v metrech na osách x a y. Čtou se doprava od nultého poledníku a nahoru od rovníku. Střední Evropa je východně od Greenwiche, a tak osu x označujeme E (easting), a severně od rovníku, osu y tedy N (northing). Poloha bodu je tak vzdálenost v metrech od nultého poledníku (E), resp. od rovníku (N).

Souřadnicový systém

Pro účely GPS se používá celosvětový souřadnicový systém WGS 84. V menu GPS jej máte označen slovem elipsoid (česky) nebo Map datum (anglicky). Některé země mají svůj elipsoid. Druhou veličinou je formát souřadnic (position format). Standardně se používá formátu UTM UPS, ale opět existují i odlišné formáty.

JAK ODEČÍST SOUŘADNICE Z MAPY?

Na GPS jdeme do Menu → Nastavení → Jednotky → Formát souřadnic + Elipsoid. Obě hodnoty nastavíme tak, jak je uvedeno na mapě. Příklad z mapy rakouského Alpenvereinu – systém WGS 84 a souřadnice UTM UPS. 

Rechter Fernerkogel – Ötztaler Alpen

V tiráži mapy si přečtete, jaký je elipsoid (WGS 84), formát souřadnic (UTM UPS) a v jaké zóně se mapový list nachází (32T). Mapa je pokryta čtvercovou sítí, jednotlivé linie jsou od sebe 1 km, na mapě v měřítku 1:25000 tedy 4 cm od sebe. K odečítání souřadnic z mapy používáme nejlépe plánovací fólii. Polohu daného bodu měříme doprava (easting) a nahoru (northing) od nejbližších souřadnic (obr. 1). Přiložením měřidla na plánovací fólii (pro měřítko 1:25000) změříme vzdálenosti bodu „Rechter Fernerkogel“ od nejbližších čar sítě. Vodorovně, doprava (easting) naměříme 670 m. Svisle, nahoru naměříme 575 m. Tyto vzdálenosti přičteme k hodnotám nejbližších linií na mapě.

Hodnota UTM souřadnic je popsána šestimístným číslem po okrajích mapy, např. na ose y, která je pro nás northing, měříme od linie 196 000. Ve skutečnosti je však souřadnice této linie 5 196 000. V tiráži totiž stojí, že hodnotu uvedenou na okraji mapy je potřeba zvýšit o 5000000. Ještě je nutné připočítat na mapě naměřených 575, a součtem je tedy N 5196575.

Zbývá stanovit easting. Podle tiráže jde o zónu 32T, měřili jsme od linie 643 000 a připočteme naměřených 670 m. Easting je tedy 32T 643670 (obr.3).

JAK PŘENÉST POLOHU Z GPS NA MAPU?

Tuto dovednost potřebujete k tomu, abyste se na mapě dokázali najít.

Sjezd ze Schilthornu

Postup na příkladu ze švýcarské lyžařské mapy v měřítku 1:50000. Při sjezdu volným terénem z vyhlídkové hory Schilthorn vede trasa širokým a členitým údolím Soustal. Stěžejní je na pomyslné křižovatce odbočit vlevo. Právě GPS nám v takové situaci pomůže určit svou polohu na mapě.

Předně si musíme upravit nastavení GPS v souladu se švýcarskými mapami. Tedy elipsoid CH-1903 a formát souřadnic Švýcarský grid.

V předpokládaném místě rozcestí jsou souřadnice v šestimístném švýcarském formátu na displeji: 630 740 / 158 022 (pozn. E/N) "  obr. Od linie v mapě 630 naměřte 740 m, resp. od linie 158 pouhých 22 m, a v průsečíku bude na mapě bod přenesený z GPS (obr.2).

MAPY A GPS V ČESKÉ REPUBLICE

Mapy KČT, označené „GPS“ nejsou jednotné. Některé starší listy používají Krassovského elipsoid S 1942. V menu GPS nelze elipsoid S 1942 nastavit a tak jej do GPS musíte zadat manuálně, stejně jako formát souřadnic. Konstanty, které je potřeba zadat do nastavení GPS, nejsou na mapě uvedeny – viz obr 10-12. Nejaktuálnější vydání map KČT odpovídá mezinárodnímu standardu UTM UPS na elipsoidu WGS 84.

Odpočet souřadnic v mapě KČT – elipsoid S 1942

Odpočet souřadnic kóty 470,8 západně od obce Třebařov na listu 50 Svitavsko (obr.7). V GPS manuálně nastavíte formát souřadnic a elipsoid. Pokud nastavené konstanty uložíme, máme do budoucnu vystaráno - pro mapy KČT na S 1942 - v menu jednotek přepneme na „Uživ. UTM Grid“ a „User“ (obr. 8). Stejně jako v předchozích případech naměříte na ose x (Easting) doprava od linie 24 vzdálenost 360 m a na ose y (northing) 900 m nahoru od linie 22. Pozor na malá dvojčíslí 36, resp. 55. S nimi musíme počítat při sestavení finálních souřadnic . E (x) = 36+24+360 a N (y) = 55+22+900 (+ je pomyslné), do GPS naťukáme pozici 3624360 / 5522900 (obr. 9).

 

 Další články k tématu: KNOW-HOW Orientace