Pozitivní výsledek však nikdy neznamená absolutní jistotu bezpečí. Té ostatně při pohybu v horách nelze dosáhnout nikdy. Redukční metoda slouží jako prostředek kontroly rozhodnutí, učiněného na základě klasického posouzení.

 Redukční metoda

Je nástroj, který napomáhá k rozhodnutí, zdali je úroveň rizika za daných přírodních podmínek a při zvoleném způsobu našeho jednání (rozhodování) akceptovatelná, či nikoli.

Výhodou této metody (od které je odvozena celá řada dalších rozhodovacích strategií, např. Stop or Go, Snowcard atd.) je jasný výsledek ano/ne, dosažený po jednoduchém výpočtu.

 Kdy použít re­dukční metodu

 • S redukční metodou je možné pracovat do 3. stupně lavinového nebezpečí. Při 4. a 5. stupni lavinového nebezpečí nelze potenciál nebezpečí redukovat.
 • Redukční metoda v uvedené formě platí pouze v alpské oblasti.

 1. Potenciál ne­bezpečí

Prvním krokem je stanovení tzv. potenciálu ne­bezpečí. Vyjadřuje nebezpečí přírodních podmínek, za kterých se chystáte podniknout túru. K jednotlivým stupňům lavinového nebezpečí jsou přiřazeny odpovídající intervaly hodnot potenciálu nebezpečí. Hodnota potenciálu nebezpečí se s každým stupněm lavinového nebezpečí exponenciálně zvyšuje → ??.

 Rozsah poten­ciálu

Rozsah hodnoty potenciálu nebezpečí pro jednotlivé stupně lavinového nebezpečí:

1.nízképotenciál nebez­pečí 03

2.mírnépotenciál nebez­pečí 36

3.značnépotenciál nebez­pečí 612

V praxi se nejčastěji pracuje se střední hodnotou rozsahu potenciálu nebezpečí pro jednotlivé stupně lavinového nebezpečí:

1.nízké: poten­ciál = 2

2.mírné: poten­ciál  = 4

3.značné: poten­ciál = 8

Na základě pozorování varovných signálů v průběhu túry, případně po delším průzkumu oblasti se můžete rozhodnout pro odchýlení se od střední hodnoty potenciálu nebezpečí a volit v rámci rozsahu pro daný stupeň lavinového nebezpečí vhodnou mezihodnotu.

Tak tomu je například, pokud jsou při 2. stupni lavinového nebezpečí rozpoznatelné varovné signály – hodnota potenciálu nebezpečí se posouvá směrem k hodnotám pro 3. stupeň, naopak, pokud nejsou při 3. stupni žádné varovné signály, lze se rozhodnout pro hodnotu potenciálu nižší než je hodnota střední – tedy 6 nebo 7.

Při plánování túry doma bez informací získaných vlastním pozorováním v terénu počítejte vždy se střední hodnotou.

 2. Redukce ne­bezpečí

Dalším krokem je stanovení tzv. redukčních faktorů (RF), které jsou v dané situaci dostupné. Podle níže uvedených pravidel zvažujeme použití deseti redukčních faktorů ve třech třídách. Každý redukční faktor reprezentuje způsob, jak snížit (redukovat) nebezpečí. Čím větší snížení nebezpečí faktor reprezentuje, tím větší má číselnou hodnotu.

Redukci nebezpečí lze dosáhnout třemi způsoby:

 • Vyloučit pohyb po svazích se sklonem větším než je limit – RF I. třídy (40° a víc).
 • Nevstupovat, vyhnout se svahům s určitou expozicí – (orientací svahu ke světové straně) nebo využít často sjížděného svahu – RF II. třídy. Pozor, v mnoha případech není možné zvolit alternativní trasu a pak nelze redukovat nebezpečí pomocí faktorů RF 4, RF 5 ani RF 6.
 • Omezit velikost skupiny a dodržovat odlehčovací ro­zestupy – RF III. třídy.

Čím je naše chování defenzivnější (méně rizikové), tím vyšší hodnoty RF jsou k dispozici a tím výraznější je redukce nebezpečí.

3. Výpočet ri­zika

Pro výpočet rizika se používá jednoduchý vzorec.

 • Do čitatele se dosazuje stanovený potenciál lavinového nebezpečí (jeho střední hodnota 2,4,8 nebo jak uznáte dle podmínek za vhodné, do jmenovatele součin hodnot dostupných redukčních faktorů.
 • Výsledek vyjadřuje hodnotu přijatelného zbytkového rizika.
 • Výsledek menší nebo rovný 1 znamená ano (jít).
 • Výsledek větší než 1 znamená ne (stop) - nejít na túru touto variantou a hledat jinou.
 • Pokud při plánování nebo v průběhu túry nemáte k dispozici potřebnou hodnotu součinu RF, tedy alespoň dva redukční faktory, které můžete vynásobit, neměli byste túru uskutečnit.
 • Současně lze použít maximálně 4 redukční faktory: jeden RF I. třídy, dva RF II. třídy a jeden RF III. třídy. Z II. třídy lze současně s RF 4, 5, 6, použít ještě speciální faktor RF 7 (rozježděný svah), je-li to možné.
 • Při výjimečných situacích (horský vůdce se zkušenými a informovanými klienty, záchranná akce) lze akceptovat i výsledek vyšší než 1, avšak nikdy vyšší než 2!
 • Je možné, že při ověřování možnosti uskutečnit vybrané túry s pomocí RM a použitím střední hodnoty potenciálu nebezpečí vyjdou hraniční hodnoty, tj. těsně menší nebo rovné 1. V tomto případě je vhodné zvážit již ve fázi plánování možnost obejít kritickou pasáž, nebo volit úplně jinou, méně rizikovou túru s vyšší pravděpodobností jejího úspěšného dokončení i v případě horších podmínek, než jaké lze z informací dostupných při plánování předpokládat.

 Doplnění up­řesnění

 • Když se v terénu zdají všechny expozice nevýhodné (lokální filtr 3x3), jsou RF 4, RF 5 a RF 6 neplatné (nelze je použít do vzorce). Častý jev při překročení kritického množství nového sněhu.
 • V mnoha případech není možné zvolit alternativní trasu a proto nelze redukovat nebezpečí pomocí faktorů RF 4, RF 5 ani RF 6 (orientace svahu).
 • Stupeň lavinového nebezpečí udávaný ve zprávě o lavinové situaci se vztahuje na svahy s nevýhodnou expozicí, případně ještě přesněji charakterizovaný např. 3. st. pro severní polovinu nad 2000 m n. m. Na ostatních svazích je stupeň nebezpečí zpravidla o stupeň nižší.
 • Přesto i pro tyto svahy odvozujeme hodnotu potenciálu nebezpečí od stupně lavinového nebezpečí pro nevýhodné svahy! To, že jsou tyto svahy bezpečnější, zohledníme až následně, použitím RF II. třídy.
 • Redukční metoda nezohledňuje tvar terénu, nadmořskou výšku a velikost svahu.
 • Při 3. stupni lavinového nebezpečí vyžaduje Redukční metoda použití RF I. třídy, tj. pohyb v terénu s max. sklonem do 39 °.
 • „Rozježděný svah“ znamená: četné sjezdy po každém sněžení i v oblasti potenciálního odtrhu laviny. Již v bezprostřední blízkosti rozježděného svahu může hrozit nebezpečí.
 • Expozice žlebů a muld je vzhledem k jejich tvaru velmi různorodá a posouzení těchto útvarů je komplikované. Jejich okraje (boky) jsou strmější než svah v jejich ose.

Redukční metoda ve zkratce

Zjednodušené vysvětlení:

Potenciál nebezpečí představuje záporné body. Redukční faktory představují kladné body. Na svah mohu vstoupit, když je počet kladných bodů stejný nebo větší než počet bodů záporných.

Postup výpočtu:

 1. Stanovím potenciál nebezpečí
 2. Vyberu redukční faktory, které mohu použít
 3. Hodnoty dosadím do vzorce
 4. Pokud mi vyjde méně než 1, mohu jet

Pozor na to, že:

 • redukční metoda je použitelná pro stupeň lavinového nebezpečí 1,2 a 3.
 • redukční faktory musí být alespoň 2.
 • lze použít maximálně 4 redukční faktory: jeden RF I. třídy, dva RF II. třídy (je li to možné) a jeden RF III. třídy.
 • při 3. stupni lav. nebezpečí musí být k dispozici RF I. třídy - svah musí mít méně než 40 °.