Strategie 3 x 3

Úroveň lavinového nebezpečí nemůže být nikdy posouzena na základě jediného kriteria. Při komplexní analýze je třeba zohlednit, uvést do souvislostí a vzájemně vážit proměnné, které jsou zahrnuty do okruhů tří základních faktorů, kterými jsou:

1. podmínky (po­časí sníh) 

2. terén

3. lidský fak­tor

3x3 je systém dávající strukturu klasickému posuzování lavinového nebezpečí. Při plánování a následném průběhu túry jsou proměnné tří zmíněných základních faktorů posuzovány ve třech geografických rovinách:

1. regionální (zah­rnující celou oblast případně horskou skupinu),

2. lokální (oblast jednoho údolí nebo přilehlých svahů) a

3. zonální (konkrétní svah).

Toto trojí posuzování stejného kriteria lze přirovnat ke třem filtrům řazeným za sebou, přičemž se od hrubé, obecné informace (např. zpráva o lavinové situaci), dostáváme přes jemnější (např. varovné signály), až po nejjemnější konkrétní (např. čerstvý navátý sníh), přičemž souslednost těchto filtrů nesmí být porušena.

 Systém 3x3 pro k­omplexní posou­zení lavinové­ho nebezpečí

(3 kritéria fil­try,se zoom e­fektem)